Hurtownia instalacyjna

Regulamin

Dane kontaktowe
Sklep Internetowy instalo.com.pl działający pod adresem http://www.instalo.com.pl jest platformą handlową prowadzoną przez:
INSTALO Jarosław Rumianowski, ul. Wysoka 16, 09-401 Płock
Słowniczek
Sklep Internetowy instalo.com.pl – sklep działający pod adresem http://www.instalo.com.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy instalo.com.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta.
Newsletter – elektroniczna informacja wysyłana przez Sklep Internetowy instalo.com.pl, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego instalo.com.pl i aktualnych promocji.
Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym instalo.com.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego instalo.com.pl służące do realizacji składanych zamówień.
Koszyk – formularz Sklepu Internetowego instalo.com.pl, za pomocą którego Klient określa szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do rabatu.
Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego instalo.com.pl pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.instalo.com.pl.
Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie.
Zamówienie może złożyć również klient niezarejestrowany, korzystając z opcji „Złóż zamówienie jako gość”.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym instalo.com.pl.

3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

 • zamawiany towar, wraz z deklarowaną ilością;
 • adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura (mogą to być dwa różne adresy);
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności;
 • istnieje możliwość wpisania kodu rabatowego.

 4. Zamówienie dostarczone zostanie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

5. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w pkt. 4 powyżej może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.

6. Sklep Internetowy instalo.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo do 5 dni roboczych.

8. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy instalo.com.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

9. W przypadku, gdy Sklep Internetowy instalo.com.pl otrzyma informację, że realizacja części lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

10. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy instalo.com.pl.

11. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy instalo.com.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy instalo.com.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 2. Ceny towarów

1. Sklep Internetowy instalo.com.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.instalo.com.pl i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego instalo.com.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:

 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest klientowi Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4. Sklep Internetowy instalo.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

5. Promocje w Sklepie internetowym instalo.com.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta instalo.com.pl telefonicznie,  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@instalo.com.pl lub bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego instalo.com.pl poprzez formularz „Zadaj pytanie”.

3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

§ 4. Formy płatności

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

 • osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej, po wybraniu opcji „pobranie” w procesie składania zamówienia. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego instalo.com.pl;
 • przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy instalo.com.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.

2. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy instalo.com.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo do 5 dni roboczych.
 Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

3. Sklep Internetowy instalo.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

§ 6. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Sklep Internetowy instalo.com.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy instalo.com.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

3. Produkt reklamowany należy odesłać  na adres Magazynu Instalo za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna).
Sklep Internetowy instalo.com.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy instalo.com.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy instalo.com.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

§ 7. Warunki gwarancji

1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy instalo.com.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy instalo.com.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:

 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy instalo.com.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego instalo.com.pl;
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu Internetowego instalo.com.pl, w związku z niezgodnością towaru z prezentacją produktu.
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane:

 • kontaktując się z Działem Obsługi Klienta;
 • samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego instalo.com.pl.

2. Każdy towar zamówiony w Sklepie Internetowym instalo.com.pl , można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia. Towar nie może nosić znamion użytkowania.

3. Klient dokonując zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie pisemnej.

4.  Zwrot wraz z pisemnym oświadczeniem o od stąpieniu od umowy sprzedaży należy odesłać do Magazynu na adres Instalo za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki;

5. Koszt wysyłki zwrotu pokrywa Klient.

6. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego pocztą lub kurierem Sklep Internetowy instalo.com.pl:

 • przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) lub Kuriera na adres Instalo, ul. Wysoka 16, 09-401 Płock
 • przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) lub Kuriera na adres Instalo, ul. Wysoka 16, 09-401 Płock
 • zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;
 • nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

7. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

§ 9. Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego instalo.com.pl.

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy instalo.com.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 10. Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym instalo.com.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym instalo.com.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy instalo.com.pl.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego instalo.com.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego instalo.com.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego instalo.com.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

3. Sklep Internetowy instalo.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym instalo.com.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym instalo.com.pl.

5. Sklep Internetowy instalo.com.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy instalo.com.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 października 2010.

9. Sklep Internetowy instalo.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.instalo.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Stany magazynowe towaru na stronie aktualizowane są co kilka dni. Prosimy przed przystąpieniem do zakupów o kontakt z naszym działem obsługi klienta tel. +48 24 264 14 35 lub 727 903 114 w celu potwierdzenia dostępności zamawianego towaru.